ČERVEN 2022

Na veškerá vydání časopisu My50+ se vztahuje zákaz kopírování a svévolného šíření na základě
Zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). Porušení tohoto zákazu podléhá trestnímu řízení.