Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují podmínky a upravují práva a povinnosti mezi vlastníkem stránek www.my50plus.cz, (dále jen „Poskytovatel“) a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“), vznikajícími v souvislosti s nabídkou elektronických vydání časopisu My50+ a se souvisejícími službami poskytovanými poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na internetové adrese www.my50plus.cz (dále jen „webové stránky“).
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Uživatel je spotřebitelem, tj. každý člověk splňující definiční znaky spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spotřebitel“). Vztahy zvlášť neupravené obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, a dále též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 3. Obchodní podmínky se dále vztahují na případy, kdy Uživatel není spotřebitelem, tj. každá jiná osoba, zejména osoba splňující definiční znaky podnikatele dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se vztahy neupravené obchodními podmínkami řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s výlukou aplikace zejména ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů chránících postavení spotřebitele, a dále se řídí též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 4. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

II. Základní pojmy

 1. „Elektronickým vydáním “ se pro účely obchodních podmínek rozumí ekvivalent periodické a/nebo neperiodické tištěné publikace, který není Poskytovatelem distribuován na hmotném nosiči, ale je individuálně zpřístupněn Uživateli ve formě datového elektronického souboru ve formátu PDF. Pro účely obchodních podmínek se „předmětem koupě“, „zbožím“ nebo „věcí“ rozumí elektronická publikace.
 2. „Zařízením“ se pro účely obchodních podmínek rozumí vhodné elektronické čtecí či jiné zařízení hardwarově a softwarově umožňující stažení a zobrazení elektronických knih (například, nikoliv však výlučně, čtecí zařízení s tzv. elektronickým inkoustem určené primárně pro stažení a čtení elektronických publikací, iPad, stolní počítač, notebook, PDA, mobilní telefon).
 3. „Službou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí úplatné zpřístupnění elektronické publikace a umožnění jejího stažení Poskytovatelem Uživateli do zařízení Uživatele pro jeho osobní potřebu a poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. „Kupní smlouvou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytnutí služby dle předchozího odstavce či jiná smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem akceptací objednávky Uživatele Poskytovatelem.
 5. „Stahováním“ či „stažením“ se pro účely obchodních podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s elektronickou knihou Uživatelem na základě a v počtu dle jeho objednávky.
 6. „Cenou“ se pro účely obchodních podmínek rozumí úplata za službu, mající charakter smluvní ceny, uvedená na webových stránkách u konkrétní elektronické publikace.

III. Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že elektronická vydání jednotlivých čísel časopisu My50+ , a dalších publikací, nabízených ke stažení na webových stránkách Poskytovale nebo partnerů (digitania.cz) i obsah webových stránek, včetně počítačových programů, které tvoří webové stránky, jsou autorskými díly, která jsou chráněna předpisy autorského práva a lze je užít pouze v souladu, způsobem a v rozsahu stanoveném obchodními podmínkami.
 2. Uživatel není oprávněn elektronické časopisy jakkoliv kopírovat, doplňovat, sdílet, rozmnožovat, přenášet a rozšiřovat bez souhlasu Poskytovatele, a to ani bezplatně. Uživatel není oprávněn k jakékoliv změně jejich obsahu. Uživatel není oprávněn elektronické časopisy užívat pro komerční účely, ani není oprávněn je pro tyto účely jakkoliv zpřístupňovat.
 3. Uživatel je oprávněn elektronický časopis získaný stažením z webových stránek užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude poskytovatelem u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Aktuální nabídka elektronických vydání je uvedena na webových stránkách včetně uvedení ceny. Veškerá prezentace elektronických vydání umístěných ve webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádné z prezentovaných elektronických vydání. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Uživatel má možnost objednat elektronické vydání formou odeslání elektronické objednávky poskytovateli, a to bez registrace uživatele. Uživatel provede objednávku tak, že na webových stránkách vyplní požadované údaje do připraveného elektronického objednávkového formuláře, který následně odešle poskytovateli (dále jen „Objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Kupující Uživatel má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce.
 3. Uživatelem odeslaná Objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy, který činí uživatel vůči poskytovateli. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky Uživatele Poskytovatelem, a to ve formě potvrzení Objednávky ze strany Poskytovatele Uživateli odeslaného dle provozních možností na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Objednávce (dále jen „Potvrzení objednávky“).
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že s nimi souhlasí. Uživatel odesláním objednávky taktéž stvrzuje, že mu poskytovatel sdělil údaje uvedené v ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

V. Platební a dodací podmínky

 1. Ceny jsou platné v den zobrazení na webových stránkách a mohou se měnit dle aktuálních akcí. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem DPH.
 2. Ceny nezahrnují náklady na balení, dopravu, montáž ani instalaci odnos zboží či jiné výkony, není-li výslovně uvedeno jinak. Rozsah nabízených služeb spojených s dopravou či jinými výkony včetně cenových podmínek je uveden na webových stránkách a uživatel má možnost jejich doobjednání, jsou-li poskytovatelem prostřednictvím webových stránek nabízeny.
 3. Uživatel je povinen uhradit cenu nejpozději do 5 kalendářních dní po potvrzení objednávky, a to prostřednictvím bezhotovostního převodu dle platebních údajů uvedených v potvrzení objednávky, jinak bude objednávka poskytovatelem automaticky stornována a kupní smlouva zaniká. Za den úhrady ceny se považuje den, kdy je cena v plné výši připsána na bankovní účet poskytovatele (dále jen „zaplacení“).
 4. Elektronické vydání bude poskytovatelem uživateli dodáno do 24 hodin po zaplacení.
 5. Stažení objednaného elektronického vydání bude umožněno (služba bude poskytnuta) Uživateli po zaplacení, a to zasláním odkazu ke stažení na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v objednávce. Odesláním Objednávky Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby s poskytováním plnění podle kupní smlouvy bylo započato okamžitě, a tedy, aby mu bylo stažení elektronického vydání umožněno po zaplacení, a bere tím na vědomí, že jelikož je předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, nemá dle ustanovení 
  1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Uživatel bere na vědomí, že stahování elektronických vydání může být rozděleno do několika částí s předem určeným časovým odstupem – většinou v případě předplatného, kdy taková informace je uvedena na webové stránce či v potvrzení Objednávky.
 7. Po zaplacení bude Uživateli vystavena faktura – daňový doklad, která bude odeslána na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v objednávce. Faktura – daňový doklad slouží jako záruční list.
 8. Zboží se považuje za dodané odesláním odkazu ke stažení elektronického vydání na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v objednávce.
 9. Opakované platby. Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou uživateli zasílány e-mailem.
 10. Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Údaje platební karty lze změnit tak, že si Uživatel ukončí opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele a následnou fakturu zaplatí novou platební či kreditní kartou. Systém si platební údaje karty automaticky zapamatuje a následující platby z ní bude strhávat.
 11. Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit odeslání elektronického vydání.
 12. Uzavřením kupní smlouvy Uživatel přijímá, že obsah elektronického vydání obsahuje pouze návody a doporučení. Jakékoliv použití informací z elektronického vydání a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí a rizika s tím spojená nese pouze Uživatel a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Uživatel akceptuje, že informace o produktech a/nebo službách, které jsou obsaženy v elektronickém vydání, jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru poskytovatele k dané tématice.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Dle ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá Uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem Objednávky a/nebo služby je elektronický časopis, nikoli tištěný.
 3. V případě odstoupení Uživatele od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li Uživatel od kupní smlouvy do 14 dnů od okamžiku odeslání objednávky, Poskytovatel mu vrátí do 30 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy veškeré zaplacené peněžní prostředky. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly spotřebitelem poukázány za účelem zaplacení.
 4. Uživatel musí o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy vyrozumět Poskytovatele formou písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy doručí spotřebitel na adresu elektronické pošty poskytovatele: casopis@my50plus.cz . Doručením oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy poskytovateli dojde automaticky k deaktivaci přístupu uživatele k elektronickému časopisu.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Uživatel je povinen spolu se zbožím Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním objednávky dává uživatel poskytovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o uživateli a o jeho nákupech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Uživatel, který je právnickou osobou a/nebo fyzickou osobou podnikající, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle předchozí věty je nezbytné pro plnění kupní smlouvy.
 3. Osobní údaje budou uchovávány a shromažďovány poskytovatelem za účelem uzavření a realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, jakož i pro archivní účely poskytovatele o provedených nákupech, dále pro účely poskytování případných slev a jiných výhod pro zákazníky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.
 4. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že je povinen osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho zařízení. V případě, že nákup na webových stránkách je možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies zařízení uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. Technické podmínky

 1. Uživatel si je vědom, že pro stažení elektronického časopisu je nezbytné vhodně softwarově a hardwarově vybavené zařízení.
 2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu uživatele k elektronickému vydání či za nemožnost jejího stažení uživatelem pro nedostatečné hardwarové nebo softwarové vybavení uživatele nebo pro závady internetového spojení či přenosu datové sítě. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení elektronického vydání z webových stránek do paměťových zařízení, jejichž využití výrobce či prodejce těchto paměťových zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení elektronických vydání od vybraných poskytovatelů. Uživatel je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím Objednávky.
 3. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Uživateli případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do zařízení Uživatele či v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webových stránek.
 4. Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do technických prostředků, které chrání elektronické vydání, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel bere na vědomí, že obcházení či narušení technických prostředků dle předchozí věty je zásahem do autorského práva a bude postihováno podle příslušných právních předpisů.
 5. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní webových stránek jsou chráněny autorským právem.
 6. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní webových stránek.
 7. Poskytovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit či aktualizovat jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé související aplikace.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak poskytovatel a uživatel sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem.
 2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Uživatel při využívání služeb a webových stránek nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.
 5. Pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nebo na internetových stránkách www.coi.cz.
 6. Uživatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 
  1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Poskytovatel může znění obchodních podmínek jednostranně měnit nebo doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webových stránkách. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na trvání a platnost kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.